Stadgar för Falkenbergs Motorklubb
(FMK)

Framlagda för årsmötet 2009
och antagna som reviderade stadgar årsmötet 2010-02-13

Organisationsnummer: 849 000 – 5157
Föreningsnummer RF: 1564 - 04

§ 1 Klubbens skyldigheter
Klubb, ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, genom Svenska Bilsportsförbundet (SBF) och Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO), är underkastad Sveriges Riksidrottsförbunds bestämmelser och att det av Rådsmötet fastställda grundstadgar.

§ 2 Klubbens namn och hemort
Klubbens namn är: FALKENBERGS MOTORKLUBB. Godkända initialer är FMK.
Klubbens hemort är Falkenberg.

§ 3 Klubbens ändamål
FMK stiftad 14 mars 1929, har till ändamål att inom ramen för föreningens stadgar, på basis av gällande nationella och internationella reglementen, befrämja motorsport och annan därmed förenlig ideell verksamhet.

§ 4 Medlemskap
För medlemskap ansökes skriftligen. Styrelsen, eller den av styrelsen bemyndigad, kan godkänna ansökan. Till hedersledamot kan väljas person som befrämjat klubbens syfte. Hedersledamot utses på förslag av styrelsen vid
allmänt sammanträde.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem skall erlägga den medlemsavgift som klubbens årsmöte bestämmer. Medlem som inte erlagt avgift, kan uteslutas ur föreningen. Hedersledamot är befriad från årsavgift. Medlem som inte erlagt avgift senast den 31 mars innevarande år, får anses begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskap upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 6 Styrelsen
Klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet utsedd styrelse, som består av ordförande, samt minst 4 personer. Ordförande väljs särskilt och har en mandattid på 1 år. Övriga ledamöter väljes på 2 år, varav av hälften står till omval vid jämna år. Om ordinarie ledamot lämnar styrelsen innan mandattiden utgått, inträder den först valde suppleanten, för den resterande delen av ordinarie mandattid. Styrelsen konstituerar sig själv och fastställer vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen konstituerar även arbetsutskott (AU). Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i hans frånvaro, vice ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid votering gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstantal, avgör ordförandens röst. Till ledamot av styrelsen kan väljas varje röstberättigad medlem av klubben.

§ 7 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen som sådan, eller av den eller de personer som styrelsen utser

§ 8 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i styrelsen.

§ 9 Revision
Revisorerna, vilka väljs vid årsmötet till ett antal av 2 personer på 2 år, varav enstår till omval varje jämt år, åligger att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning, samt att framlägga skriftlig revisionsberättning till årsmötet. För revisorerna skall finnas vald suppleant. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

§ 10 Kommittéer och utskott
Styrelsen kan om så erfordras utse kommittéer, arbetsgrupper eller utskott. Dessa erhåller då ett mandat och är redovisningsskyldiga till styrelsen. I varje grupp utser styrelsen den ansvarige för verksamheten.

§ 11 Rösträtt
Medlem som erlagt fastställd årsavgift, äger vid årsmötet, allmänt klubbmöte, extrainkallade möten, en röst. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

§ 12 Sammanträden
Ordinarie årsmöte hålles senast inom 2 månader efter verksamhetsårets slut, på dag och plats som bestämmes av styrelsen. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen 14 dagar före möte. Övriga klubbmöten utlyses av styrelsen, när så erfordras. Klubbmöten kan av medlemmarna begäras om minst 10 % av medlemskåren, skriftligen begär detta. Orsak till detta möte skall framgå av kallelsen. Kallelse till klubbmöten skall ske skriftligen och vara postlagt minst 8
dagar före mötet. Klubbmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig efter skriftlig kallelse. Kallelse kan även skickas via E-post, som då likställs med skriftlig post, till medlemmar som inkommit med E-postadress till medlemsförteckningen.

Vid klubbens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två protokolljusterare att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll
 8. Val av två rösträknare
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Av styrelsen framlagda förslag
 13. Av medlem framlagda förslag. (Skall ha inkommit till styrelsen minst 14 dagar före årsmötet)
 14. Arbetsplan för kommande verksamhet och budget
 15. Fastställande av årsavgift
 16. Val av ordförande till styrelsen
 17. Val av stadgeenligt antal ledamöter och suppleanter till styrelsen
 18. Val av revisorerna enligt stadgarna
 19. Val av valberedning, varvid sammankallande utses
 20. Övriga frågor, väckta på mötet, ej beslutsmässiga.

§ 13 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligt och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 14 Medlems skyldigheter
Genom inträde i klubben har medlem förbundit sig att följa klubbens fastställda stadgar. Medlem skall vidare medverka till att klubbens anseende inte äventyras av medlems handlande i samhället i övrigt. För förseelse som inte följer idrottens grundläggande filosofi och etik, kan uteslutning från klubbens ske, enligt gällande stadgar.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträde ur klubben, skall skriftligen göra anmälan om det. Styrelsen eller den som styrelsen har utsett till att handha dessa frågor, ombesörjer att licens och klubbytesdokumentation översändes till respektive medlem, distrikt och förbund.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har brutit mot klubbens stadgar, försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sexmånader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 17 Ändring av stadgarna
Förslag till ändring av gällande stadgar kan endast framläggas på ordinarie årsmöte. Förslaget skall vara styrelsen tillhanda 14 dagar före ordinarie årsmöte. Vid framläggandet av förslaget, skall även styrelsens utlåtande
tillkännages. För att förslaget skall antagas, krävs minst två tredjedelars majoritet av avgivna röster. Därefter vilar förslaget till nästkommande ordinarie årsmöte, som ånyo med två tredjedelars majoritet skall godkänna
stadgeändringarna. Varje ändring skall föreläggas Riksidrottsförbundet ellerdess underliggande organ för godkännande.

§ 18 Klubbens upplösning
Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas vid ett klubbmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar för mötet, har kommit medlemmarna tillhanda. För att ett kommande beslut skall äga giltighet skall minst två tredjedelar av medlemmarna rösta för förslaget vid två klubbmöten efter varandra med minst ett års mellanrum.

§ 19 Disposition av klubbens tillgångar
I händelse av klubbens upplösning skall tillgångarna, efter samråd med Riksidrottsförbundet, överlämnas till någon lämplig institution i och för motorsportens främjande. Beslut om detta sker i samband med röstningen om upplösning enligt § 16. För övrigt skall ett arbetsutskott väljas för att avveckla löpande ärenden, enligt de förordningar som Riksidrottsförbundet eller dess underavdelningar kan pålägga klubben.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram