MÅL och VISIONER

VISIONER

FMK skall vara en ledande motorsportförening i Sverige och arrangera högklassiga motortävlingar, bedriva fullgoda träningsmöjligheter för motorsport samt ge goda förutsättningar till allmännyttig verksamhet.
Falkenbergs motorbana skall utvecklas till en av Sveriges modernaste motorbanor samt om förutsättningar ges skapa ett modernt trafikcenter för den allmännyttiga verksamheten.


VERKSAMHETSOMRÅDEN / MÅL

Föreningen

FMK är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund genom Svenska Bilsportsförbundet (SBF) och Svenska Motorsportförbundet (SVEMO). FMK skall, som ideell förening, befrämja motorsport och annan förenlig ideell verksamhet. Utöver detta skall föreningen skapa goda möjligheter för allmännyttig verksamhet, som t.ex. förarutveckling

Medlemmar / Medlemsvård / aktiviteter

FMK skall vara öppen för alla som uppfyller föreningens stadgar om medlemskap. FMK skall verka för att fler tävlingsförare blir medlemmar samt lägga speciell vikt vid att ungdomar blir medlemmar. FMK skall på ett tydligare sätt lyfta fram sina tävlande medlemmar genom olika aktiviteter och stöd.

FMK skall genom olika aktiviteter locka ungdomar till föreningen bl.a. genom verksamhet med elstyrda modellbilar.
FMK skall verka för att bilda en ungdomssektion.

Styrelsen

Styrelsen bör öka ledamöternas engagemang genom att varje ledamot har minst ett specifikt ansvarsområde.

Funktionärer/Organisation

FMK skall lägga särskild stor vikt vid sin funktionärsorganisation, som utgör en bärande del i all tävlings- och träningsverksamhet. Detta skall man göra genom olika aktiviteter och utbildningar.
Här önskar styrelsen önskemål och idéer från medlemmar/funktionärer.

Ekonomi

För alla åtaganden vad gäller tävlingar och anläggning krävs det att FMK har en god likviditet för att säkerställa verksamheten. Föreningen kan i framtiden tvingas till momsregistrering på grund av eventuellt ändrade regler.
Styrelsen skall kontinuerligt följa föreningens ekonomi genom regelbundna upprättade periodresultat.
Styrelsen skall inför varje verksamhetsår ta fram en verksamhetsplan.

Tävlingsverksamheten

FMK med dess motorbana anses redan idag som en av Sveriges mest välskötta föreningar när det gäller att arrangera tävlingar. Idag begränsas tävlingsverksamheten av de miljöskäl som är angivna. Målsättningen skall vara att utöka tävlingsverksamheten.

Allmännyttig verksamhet

Redan idag används motorbanan i ganska stor omfattning för förarutbildning för bil och MC. Målsättningen är att utveckla denna verksamhet till ett modernt och ändamålsenligt utbildningscentrum för allmännyttig trafik.

Falkenbergs Motorbana inkl. byggnader och andra fastigheter

Motorbanan skall utvecklas med bl.a. modern teknik och i den takt som användare och myndigheter kräver. En målsättning skall vara att anlägga en ny toalett- och duschanläggning i depåområdet. Om planerna på ett trafikcenter skall genomföra så krävs också utveckling av banområdet. En målsättning är, om möjligheter ges, att förvärva vissa angränsande markområden.

Årsmötet 2012

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram